top of page
GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby

/osobné údaje získavané priamo od dotknutej osoby/

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

VarMar rehab s.r.o.

Vyšehradská 29, 851 06 Bratislava

IČO: 519 28 400

tel.: 0905 268 360

e-mail: varmarrehab@gmail.com

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu určené:

Účtovné doklady

vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje (tretie strany, sprostredkovatelia): orgánom kontroly a dozoru.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa zákona, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania.

Práva dotknutej osoby:

právo na prístup k osobným údajom,

právo na opravu osobných údajov,

právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

právo namietať spracúvanie osobných údajov,

právo na prenosnosť osobných údajov,

právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby

/osobné údaje získavané priamo od dotknutej osoby/

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

VarMar rehab s.r.o.

Vyšehradská 29, 851 06 Bratislava

IČO: 519 28 400

tel.: 0905 268 360

e-mail: varmarrehab@gmail.com

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailový kontakt určené:

VarMar rehab rehabilitačné centrum

poskytovanie služby prevádzkovateľa s názvom „VarMar rehab rehabilitačné centrum“, starostlivosť o ľudské telo.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zmluva

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel.

Práva dotknutej osoby:

právo na prístup k osobným údajom,

právo na opravu osobných údajov,

právo na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

právo namietať spracúvanie osobných údajov,

právo na prenosnosť osobných údajov,

právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať,

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

bottom of page